הופעה בפני וועדה רפואית הנה הכרחית על מנת לזכות באחוזי נכות  ממשרד הביטחון , דבר אשר קשור במישרין הן לזכויות התובע , וגם לגובהם.

בדרך כלל בוועדה רפואית יושבים שלושה רופאים , אשר קשורים לאותה דסיפלינה רפואית בגינה נתבעה הנכות. , עיקר תפקידים מתמצה בבדיקת התובע , ובהתרשמות מגובה הנכות.

הוועדה מתפקדת כמעיין טריבונל שיפוטי , בשל כך חלים עליה חלק מן הכללים אשר חלים על כל טריבונל שיפוטי, לאמור חברי הוועדה מחויבים להיות במצב של העדר משוא פנים . יחד עם זאת אם היה בינם לבין הנפגע קשר בין מחמת טיפול , ובין מחמת בדיקה קודמת , או אף הכרות קודמת , יש אפשרות כי התובע יבקש מאותו חבר וועדה לפסול עצמו , ויש גם לומר כי דעות פרטיות , ובלתי מקצועיות של חבר ועדה זה או אחר שאין בהם כדי לתרום לדיון , גם הן מקומם לא יקירים.

השאלה הגדולה , היא שתובעים שואלים את עצמם האם יש צורך בהופעה של עורך הדין בפני הוועדה הרפואית , שאלה זו מקפלת בתוכה שאלת משנה והיא מה יכול לתרום לי עורך הדין הרי ישי בידי את כל המסמכים הרפואיים , אני יכול להציג אותם בפני הוועדה ואני אסתדר.

מה בעצם תפקידו של עורך הדין בכל הקשור בייצוג בוועדה רפואית. לעורך הדין יש תפקיד חשוב מאוד לפני הופעתו בוועדה הרפואית , ובזמן הופעתו בוועדה הרפואית. לפני הופעתו בוועדה הרפואית עליו לחזור וללמוד את החומר , ולהכין טיעונים אשר יש בהם כדי להוליך את הוועדה הרפואית למסקנה כי עליה להעניק לנכה אחוזי נכות , מסוימים , במסגרת זו ובד בבד עם זאת עליו גם להכין את התיק ברמה של קביעת אחוזי הנכות שלדעתו מגיעים לתובע. רצוי מאוד לא לקבוע אחוזים מקסימליים אלה לנסות ולבסס את קביעתו בצורה סבירה על סמך החומר הרפואי אשר נמצא לפניו  , לבל יראה שרלטן בעניי הוועדה , חשוב מאוד לזכור בוועדה יושבים רופאים שאין להם יותר מדי סבלנות לחוסר מקצועיות , ועל עורך
הדין להפגין קודם כל ידע ומקצועיות ובקיאות בנושא.

יחד עם זאת על עורך הדין לשבת עם הלקוח שלי לאחר שהוא קרא את התיק , להכין אותו לוועדה ברמה טובה , ולבקש ממנו לומר דברים מסוימים ויותר חשוב לומר ללקוח מה לא לומר ,בעיקר חשוב לדעתי לומר ללקוח לא לנפח ולהגדיל את הסימפטומים שלו , זה נראה לא אמין , לצורך כך על עורך הדין להבין בנכות עצמה.

בהופעה בפני הוועדה הרפואית על עורך הדין לדבר קצרות , לא יותר מחמישה משפטים בהם הוא טוען למה שהוא מבקש , תוך שהוא מפנה את הוועדה לסעיפי תקנות רלוונטיים בתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות , וזאת בד בבד עם הצגת חומר רפואי אשר לא נמצא בידי הוועדה . חשוב מאוד להגיע עם חומר רפואי רלוונטי לוועדה רפואית חשוב ביותר שאז יש בידי הוועדה אפשרות להבין מה המצב, חומר רפואי רלוונטי אין משמעותו כי על הנכה להביא חוות דעת רפואית , לא מספיק מכתב מקופת החולים ממנו ניתן ללמוד על מצב הנפגע.