פקודת פשיטת הרגל קובעת בסעיף  17 א' , כי חייב שחובותיו עומדים על כ 17 אלף ₪ לערך יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל וזאת במקביל למספר נוסף של תנאים לרבות מתן מידע על נכסיו הכנסותיו שלו ושל בת זוגו , וילדיו הקטנים החיים עימו. הבקשה לפשיטת רגל מוגשת על דרך התצהיר , לאמור בטופס 4 וטופס חמש נדרש החייב לחתום, ואת חתימתו מאשר עורך דין בתצהיר. החייב נדרש לצרף לבקשתו מסמכים אשר יש בהם כדי לאשר את חובותיו. על החייב לצרף לבקשתו תצהיר המכונה תצהיר חייב .

תצהיר החייב

תצהיר חייב, הנו תצהיר אותו מצרף החייב לבקשת פשיטת הרגל. ככלל נציג כונס הנכסים הרשימי לא יקבל בקשה לפשיטת רגל , ולא ייתן אישור לפתיחת תיק בבית המשפט המחוזי אם החייב לא צירף לבקשתו תצהיר חייב בפשיטת רגל. המדובר במסמך שהוא למעשה לב ליבה של הבקשה לפשיטת רגל , ואשר אמור ללמד על גובה חובותיו של החייב, ובעיקר על דרך היווצרות החובות של החייב. גובה חובותיו של החייב חשוב ביותר לציון הן בבקשה לפשיטת רגל והן בתצהיר ההסתבכות , הן בצורה מפורטת והן בצורה מסוכמת , שכן יש לזכור , שפקודת פשיטת הרגל היא הגנה , וכל חוב אשר לא יוכלל בבקשה לפשיטת רגל החייב לא יזכה להגנת פשיטת הרגל לעניין אותו החוב. לאמור מקום בו לא כלל בבקשה לפשיטת רגל החייב, חוב מסוים הוא ייהנה מהגנת פשיטת הרגל , ולמעשה הנושים אשר קיימים באותו חוב שלא הוכלל בבקשה לפשיטת רגל , יוכלו להמשיך לפעול באותו חוב כנגד החייב במסגרת ההוצאה לפועל.

 הפטר , תום לב, ודרך היווצרות החובות

תיאור דרך היווצרות החובות הוא עניין חשוב ביותר , שכן דרך היווצרות החובות יש בה כדי ללמד על תום ליבו של החייב , עניין אשר יש בו כדי לסייע בהחלטה האם לתת לפושט הרגל הפטר מחובותיו. ככלל המטרה בהגשת בקשה לפשיטת רגל היא קבלת צו הפטר לאחריו יופטר החייב מכל חובותיו , השיקול המרכזי במתן צו הפטר הוא תום ליבו של החייב , שכן מקום בו החייב היה חסר תום לב , בדרך ניהול עסקיו , ובאופן יצירת החובות , או בניהול הליכי פשיטת הרגל , בית המשפט ייטה שלא להיענות כל כך בקלות לבקשת החייב לקבלת צו הפטר , מקום בו כאמור התגלה כי החייב היה חסר תום לב.

הפסיקה קבעה כי על החייב להוכיח כי היה תם לב כאמור הן בדרך יצירת החובות , בדרך ההסתבכות הכלכלית ,והן בדרך ניהול עסקיו , והן בדרך ניהול הליכי פשיטת הרגל. משמעות תום הלב בניהול הליכי פשיטת הרגל היא כי החייב מילא אחר הדרישות במסגרת הבקשה לפשיטת רגל. הדרישות הנדרשות מן החייב במסגרת הבקשה לפשיטת רגל , הן הגשת דוחות דו חודשיים ממוסמכים ואמינים , וכן תשלום כספים לקופת הכינוס, דרישה נוספת היא למעשה מתן סיוע לכונס הנכסים או לנציגו , בגילוי ואיתור נכסיו של החייב. אי מילוי כל אחת מן הדרישות עשוי להביא לכך שבקשת החייב לפשיטת רגל תימחק או תבוטל , וזאת בשל אי קיום חובת תום הלב מן החייב.

יאמר רק בנקודה זו כי עובר לביטול הליכי פשיטת הרגל , ובמיוחד לאחר שניתן צו כינוס על ידי בית המשפט של פשיטת רגל , בית המשפט לא ימהר לבטל את הבקשה לפשיטת רגל ויעדיף תחת זאת לאפשר לחייב לרפא את הפגמים .